Search

DSI Repio biosynthetic tissue adhesive

DSI Degranulation Kit

DSI Alvo-G

DSI Polytetrafluoroethylene (PTFE a.k.a. Teflon®)

DSI Polydioxanone (PDO/PDS) Sutures

DSI Chromic Catgut suture

DSI Plain Catgut suture

DSI Polyglycolic Acid (PGA) Sutures

DSI Silk Braided Sutures

DSI Sutures - DSI Nylon

Back to Top